Lluniau 2008

Eisteddfod 2008

Côr yr Ŵyl Eisteddfod Caerdydd 2008

Enillwyr Eisteddfod Caerdydd 2008

Dinesydd 11/08

Cordydd Salem 2008
Côrdydd – Salem 19 Mehefin 2008

Cyngerdd Salem Mehefin 2008

Lluniau 2007

Côrdydd

Llandeilo

Gŵyl Cerdd a Blodau Llandeilo Fawr 15 Gorffennaf 2007

Cyngerdd Ystumllwynarth 28 Ioanwr 2007
Cyngerdd Requiem John Rutter
Ystumllwynarth, Abertawe, 27 Ionawr 2007

Cyngerdd Requiem Rutter ar y Radio

Cyngerdd 27 Hydref 2007

Cyngerdd 27 Ionawr 2007

Eisteddfod Abertawe 2006

Enillwyr Eisteddfod Abertawe 2006

Lluniau 2006

Eisteddfod Abertawe 2006

Enillwyr Eisteddfod Abertawe 2006

Côrdydd Dechrau Canu 07 Mai 2006

Dechrau Canu, Dechrau Canmol 2006
Dechrau Canu Dechrau Canmol 7 Mai 2006

Cordydd Salem 2 Chwefror 2006
Cyngerdd Salem, Treganna, 2 Chwefror 2006

a Chyngherddau ym Mhorthcawl, Dinas Powys ac eraill.

Lluniau 2005

Ennill Cystadleuaeth Côr dan 45 mewn nifer
yn Eisteddfod Eryri 2005

Clod i Côrdydd

Roedd y wasg yn canmol gwaith y côr ym mherfformiad Requiem Verdi yn Neuadd Dewi Sant ar 8 Mehefin 2005. Un o brif rinweddau’r perfformiad oedd sain heini a bywiog y côr a ffurfiwyd drwy ymuno lleisiau ifanc Côrdydd gyda Chorws Cenedlaethol BBC Cymru.
Cyswllt >> Guardian

 

Côrdydd
yn Rownd Derfynol Corau Cymysg
Côr Cymru 2005

 

Côrdydd ar Noson Lawen,
8 Ionawr 2005.
Recordiwyd Gorffennaf 2004

Cân i Gymru 2005

 

Lluniau 2004


Buddugoliaeth yn Eisteddfod Casnewydd 2004


Cytganau’r Meseia yng Nghapel Minny Street ar 9 Rhagfyr 2004


Côrdydd. Sioned James, Arweinydd a Rob Nicholls, Organydd


Cyngerdd yn Eglwys Ystrad Aeron 23 Hydref 2004

Ymarfer
Ymarfer Tachwedd 2004

 

Côrdydd ar Noson Lawen,
8 Ionawr 2005.
Recordiwyd Gorffennaf 2004

 


Côrdydd yn cefnogi tîm rygbi Cymru yn erbyn Seland Newydd 20 Tachwedd 2004


Ar BBC1 – 20 Tachwedd 2004

Côrdydd o flaen cynulleidfa o fil o bobl yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar Nos Sadwrn, 18 Medi, 2004 mewn cyngerdd i godi arian at yr elusen leol, Ffagl Gobaith.
Ynghyd a noddwr yr elusen a chyn-delynores Tywysog Cymru, Catrin Finch, y clarinetydd talentog ifanc lleol Rhys Taylor a Chôr Plant Aberystwyth, perfformiodd Côrdydd ddau set amrywiol iawn gan gynnwys y darnau a gipiodd y wobr gyntaf i’r cor yn y Gystadleuaeth i Gorau Cymysg o dan 45 o leisiau yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd.
Finale’r noson oedd Côrdydd yn canu Hafan Gobaith gyda chyfeiliant Lowri Evans ar y piano, Catrin Finch ar y delyn a Rhys Taylor ar y clarinet.

 

Cafodd Côrdydd groeso gwresog gan Gymdeithas Cymry Llundain ar nos Sadwrn 2 Hydref 2004. Perfformiodd y cor i neuadd orlawn o Gymry Cymraeg y ddinas o dan arweiniad Sioned Jones. Un o uchafbwyntiau’r noson oedd unawd gan un o faswyr y cor, Osian Rowlands, a dderbyniodd gymeradwyaeth uchel.

Ond daeth y canu gorau ym mar Clwb Cymry Llundain, yn hir ar ol i’r gyngerdd swyddogol ddod i ben. Mae’n siwr roedd nifer o’r dinaswyr yn hiraethu am yr henwlad wrth i’r hen ffefrynau – Pantyfedwen, Finlandia, Calon Lan… gael eu bloeddio ar draws y bar. A diolch o galon i’r Clwb am gadw’r bar ar agor tan wedi 2yb!

 

Cyngerdd Gwefreiddiol yn Llandeilo Fawr
17 Gorffennaf 2004


Arweinydd: Sioned James.
Cyfeilydd: Lowri Evans


 

Meseia yng Nghoed Duon 6 Ebrill 2004

“The 40-strong young Côrdydd sang the great choruses so crisply and with such inner strength and purpose that one almost forgot that its sound hovers nicely between youth and adult.” Nigel Jarrett, South Wales Argus
Mercher, Ebrill 7 2004


Meseia Eglwys St Catherine, Pontypridd, 28 Mawrth 2004

Lluniau 2003

 

Keith Jones a Beti George o Radio Cymru
yn cyflwyno y tlws i
Sioned James, arweinydd Côrdydd,
ennillwyr Cystadleuaeth
Corau Radio Cymru 2003

12 Ebrill 2003

Sioned yn arwain y pedwar côr

 

Côrdydd – pencampwyr Cystadleuaeth Corau
Radio Cymru 2003

Cystadleuaeth y BBC 2003

 


Dathlu yn yr ystafell newidBarbados Mai 2003


Cyngerdd yng Nghilgerran Gorffennaf 2003


Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2003

Cyngerdd Llandysul
4 Hydref 2003
gyda Fflur Wyn

Sioned James a Branwen Gwyn

 


Cyngerdd yng Nghapel Mynydd Seion 1 Tachwedd 2003

 

Gyda’r sêr yn y Reardon Smith ar 11 Rhagfyr 2003

Canu Carolau yng Ngwyl Aeaf Caerdydd 15 Rhagfyr 2003


Canu Carolau yn y Mochyn Du 16 Rhagfyr 2003

Barbados 2003

HWYL YN BARBADOS

Côrdydd ar daith i Barbados Mai 2003
Rhwng y 24ain a’r 3lain o fis Mai 2003 cynhaliwyd Gwyl Geltaidd yn Barbados…dim tynnu coes! Cymysgwch o haul tanbaid, traethau melyn, môr clir,
a diwylliant Celtaidd (heb anghofio lot o rum!)

www.barbados.org/events/celtic.htm

Sadwrn 24ain : Rum Reception, Calledonian Night
Sul 25ain : Highland Games
Llun 26ain : dim trefniadau
Mawrth 27ain : Cyngerdd yn Collymore Hall, Bridgetown
Mercher 28ain : Cymanfa Ganu (nos)
Iau 29ain : opsiwn i fynd ar ‘cruise’
Gwener 30ain : opsiwn o noson ‘adloniant traddodiadol’
Sadwrn 31ain : Hedfan ‘nôl

Côrdydd yn y Caribî

Flwyddyn yn ôl, cafodd Côrdydd wahoddiad i gymryd rhan yng Ngwyl Geltaidd flynyddol Barbados. Derbyniwyd y gwahoddiad fwy neu lai ar unwaith, yna cawsom flwyddyn o gynnal gweithgareddau i ddenu diddordeb a chodi arian tuag at y daith.

Ar ôl blwyddyn o baratoi ac edrych ymlaen, daeth yr aros i ben wythnos y Sulgwyn 2003 a 38 ohonom ar dân i gyrraedd paradwys y Caribî.

I’n croesawu i’r wyl, cawsom fersiwn Barbados o’r ‘Highland Games’ gyda phawb yn mwynhau gêmau di-ri ar y traeth a pherfformiadau dewr iawn yn yr ornest tynnu rhaff!

Ar y nos Fawrth, roeddem yn cymryd rhan mewn cyngerdd yn Neuadd Collymore yn Bridgetown, ynghyd ag un o gorau lleol yr ardal. Dan arweiniad ein harweinyddes, Sioned James, buom yn diddanu cymuned yr ‘ex-pats’, gyda’r rhaglen gerddoriaeth amrywiol yn tynnu ambell ddeigryn i lygaid y Cymry alltud.

Cawsom hefyd wahoddiad i ganu mewn Cymanfa Ganu yn un o gapeli’r brifddinas, gyda thri chôr lleol arall. Gyda’r gynulleidfa frwdfrydig dan arweiniad Alun Guy, a’r gwres tanbaid, profodd hon yn noson i’w chofio. Profiad bythgofiadwy oedd cydganu emyn?donau Cymreig yng nghwmni llond capel o drigolion lleol Barbados.

Uchafbwynt y daith i lawer oedd dwy daith a gawsom ar gwch catamaran ar hyd arfordir yr ynys. Yn ystod y dydd, cawsom gyfle i roi tro ar ‘snorkellio’ a nofio ynghanol y pysgod a’r cwrel amryliw – profiad cofiadwy iawn! Ar y daith nos, roedd pawb mewn hwyliau a digonedd o ganu a dawnsio i’n diddanu ar fwrdd y llong. Daeth y cyfan i ben gyda’r côr yn morio canu’r anthem wrth ddocio ‘nôl yn yr harbwr.

Roedd hi’n wythnos i’w chofio, a’r sylw rwan yn troi at ddewis pa wlad y byddwn ni’n ymweld â hi’r flwyddyn nesaf. Mae’r awydd i deithio wedi cydio!

Lluniau 2002

Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd

Caerdydd 2002


Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2002Canu Carolau yn y Mochyn Du, 17 Rhagfyr 2002

 


Eisteddfod Ty Ddewi 2002 – Ail eto!


Noson Caws a Gwîn yn Neuadd Llanofer, Tachwedd 2002

Caws a Gwin Tachwedd 2002


Yr F.A. Cup

Mai 2002

 

 

Lluniau 2001

Eisteddfod Dinbych 2001

 


 


Sêr yn Salem Nadolig 2001
Sêr yn Salem 1 Rhagfyr 2001

Cyngerdd Nadolig
yn Tabernacl Caerdydd
2001

 

 


 


Golygfeydd o’r Opera Deledu

‘CRWTYN BACH Y SIMNE’
Nadolig
2001

 


Crwtyn Bach y Simne


 

Teilwng yw yr Oen

Rhagfyr 2000
‘Teilwng yw yr Oen’ Rhagfyr 2000


Teilwng yw yr Oen 2000

 

Cymdeithasu

Dathlu llwyddiant

Eisteddfod y Faenol 2005

 

Canu yng ngêm
Cymru v De Affric
Tachwedd 2005

 

 

Rhodri ar yr Iâ yng Ngwyl Aeaf Caerdydd


Canu Carolau yn y Mochyn Du 16 Rhagfyr 2003


Cyngerdd Cilgerran Gorffennaf 2003

Dyma i chi dystiolaeth o noson dda arall yn Conway Rd.
Rhai sylwadau
1) Ble aeth Stuart Munro o Yates’?
2) Mae cwpan Rhisiart llawer rhy fach
3) Eddie mae pel droed off am heno
4) Sori Nicolas/Nikolaz
5) Ble aeth Llio?
6) Pwy yfodd y Cava cyn i mi gael peth?

Huw yn ei elfen
Sut ddiawl mae’r hen Huw ‘na yn llwyddo
I gael y dela’ o’r côr ar ei lin o?
Yr acen ‘na, gwlei,’Ta’r straeon bach slei
Am faint ei Kilimanjaro?

Dylan Foster Evans


Ble mae Dinbych?

Lluniau o’r gorffennol

Iarll Glanyrafon

‘Canu o’r galon…’